کارگاه های آموزشی

صفحه اصلی > کارگاه های آموزشینکات مهم در خصوص کارگاه ها:

*ثبت نام در کارگاه های آموزشی فقط از طریق ثبت نام در وب سایت رسمی جشنواره و سایت ایوند امکان پذیر می باشد